วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552พฤติกรรมการเรียนรู้จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม1. พุทธนิยม หมายถึง การเรียนรู้ในด้านความรู้ ความเข้าใจ2. จิตพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ด้านทัศนคติ ค่านิยม ความซาบซึ้ง3. ทักษะพิสัย หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับการกระทำหรือปฏิบัติงาน

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551